Eurasia Expo 2023

آیا گام جدی برای ظرفیت 30 میلیاردی بازار اوراسیا برداشته شد؟

به گزارش خبرگزاری آنا، ارتباط کشــور ما با اتحادیه اقتصادی اوراســیا از آبان سال 98 کلیــد خورد و ما به عنوان کشــور مهمــان وارد این اتحادیه شــدیم و درحال حاضر نیز تبادلات تجاری مطلوبی را از مســیرهای زمینــی، ریلی و دریایی با ایــن اتحادیه و کشــورهای عضــو در آن داریم.

در واقع تبادلات تجاری با تعرفه‌های بســیار پایین از مهمترین دســتاوردهای تفاهم با این اتحادیه برای کشــور ما بوده و این موضوع قابلیت‌های فراوانی را بــرای بازرگانان ایرانی و روس ایجاد کرده و موجب افزایش میزان صادرات ما به این کشورها شده، در حالی که پیش از تفاهم ما با این اتحادیه، امکان آن وجود نداشــت.

ارتباط تجاری ما با کشورهای دیگر تعرفه‌های بالایی را به همراه دارد اما درحال حاضر ارتباط تجاری ما با 5 کشــور عضو اتحادیه اوراســیا یعنی روســیه، بلاروس، قرقیزســتان، قزاقستان و ارمنستان بسیار تسهیل شــده است.

اکنون باتوجه بــه ارتباط ما با این اتحادیه امکان افزایش تبادلات با کشــورهای یادشده بســیار افزایش یافته و اگر بخواهیم این موضوع را در ارتباطات مشــابه در نظر بگیریم، می‌بینیم که کشوری مثل ویتنام که شرایطی مانند ما در اتحادیه اوراسیا داشته، پیش از عضویت در ایــن اتحادیه تبادلاتی در حــد 2 میلیون دلار در سال با کشور روسیه داشته، در حالی که میزان این تبادلات تجاری پــس از ورود به این اتحادیه، به 6 میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

اولین گام جدی ایران و اوراسیا

بهروز الفت مدیر کل اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت، یکی از موانع گسترش روابط تجاری ایران و اوراسیا را شناخت نداشتن کشورها از بازارهای یکدیگر عنوان کرد و گفت: نمایشگاه تخصصی اوراسیا در اردیبهشت‌ماه سال 1400 نخستین گام جدی اجرای موافقت‌نامه برای شناخت طرفین از یکدیگر محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که این نمایشگاه بتواند مشکلات حوزه حمل‌ونقل را کاهش دهد و سرمایه‌گذاران بیشتری را در داخل و خارج از کشور در زمینه لجستیک، خدمات و تولید جذب کند.

الفت با تاکید بر اینکه این نمایشگاه می‌تواند جرقه‌ای برای بهبود جریان تجارت ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا باشد، گفت: کالاهایی مورد معامله در تجارت آزاد با تعرفه‌های گمرکی صفر درصد خواهد بود و باقی اقلام که تخفیف دریافت کرده‌اند نیز به صفر نزدیک می‌شوند تا هزینه تجارت کاهش یابد.

ظرفیت اوراسیا برای ایران چقدر است؟

میرهادی سیدی مشاور امور بین‌الملل و مذاکره‌کننده موافقت‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه ایران به زودی بازاری با تعرفه صفر را در اختیار خواهد داشت، گفت: تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت 30 میلیارد دلاری دارد و در حالی که فقط از سه میلیارد و 500 میلیون دلار آن بهره‌مند شده‌ایم.

وی افزود: باید توجه بخش خصوصی و تولیدکنندگان را برای بهره‌مندی از این فرصت ظرفیت جلب کنیم که البته همکاری تجار در یک سال اخیر موجب افزایش 80 درصدی در صادرات و واردات اقلام موافقت‌نامه شده است.

سیدی با بیان اینکه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تسهیل در تعاملات و تبادلات را در پی دارد، خاطرنشان‌کرد: برگزاری نمایشگاه اختصاصی اوراسیا گام بلندی در جهت بهره‌مندی از ظرفیت بالای پنج بازار جهانی است.

خوشبختانه در دوران همه گیری ویــروس کرونا نیز مرزهای تجاری ما با روســیه باز بود و ما توانســتیم صادرات خود را که اغلب شــامل مرکبات، صیفی جات، صنایع سبک و خشــکبار بود، به این کشــور انجام دهیم اما به نظر می‌رسد جا دارد تا این تبادلات بیش از گذشــته مورد توجــه بازرگانان و دســتاندرکاران قرار گیرد.

طبیعتا غیر از کشــور مــا، امکان تبادلات تجاری برای کشــورهای دیگر نیز با این اتحادیه وجود دارد و در این شــرایط هر کشــوری که بتوانــد در قالب این اتحادیه، صادرات بیشــتری داشته باشد، سود بیشتری را خواهد برد و بر همین مبنا ما باید تالش کنیم تا برای رونق بیشــتر اقتصادی، صادرات خود را به کشــور روسیه که باتوجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمــی، نیاز مبرمی به محصوالت کشــاورزی ما دارد، افزایــش دهیم. البته بــرای ایجاد یک ارتباط تجاری موفق لازم اســت بازرگانان ما آشنایی کامل با قوانین کشــور مقصد داشــته باشــند و به‌صورت شفاف عمل کنند.

درحال حاضر کشور ما در بحث صادرات به ویــژه صادرات محصولاتی مثل صیفی جات، با ضایعات زیادی مواجه است که باید به تدریج این موضوع را بهبود بخشــیم. در هر حال اوراسیا یک فرصت تجاری است و در شرایطی که ما از صادرات مطلوب نفتی محروم هســتیم و در عین حــال به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم صادرات مطلوبی به بسیاری از گزینه‌های تجاری خود در دنیا داشته باشــیم، این فرصت برای ما بســیار مغتنم خواهد بود و هر چه بتوانیم در این حوزه به شکل مطلوب‌تر عمل کنیم، رسیدن به هدف اقتصاد بدون نفت برای ما دست‌یافتنی تراست.