Eurasia Expo 2023

ظرفیت اوراسیا برای ایران چقدر است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه ایران کالا، میرهادی سیدی مشاور امور بین‌الملل و مذاکره‌کننده موافقت‌نامه‌های تجاری سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه ایران به زودی بازاری با تعرفه صفر را در اختیار خواهد داشت، گفت: تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرفیت 30 میلیارد دلاری دارد و در حالی که فقط از سه میلیارد و 500 میلیون دلار آن بهره‌مند شده‌ایم.

وی افزود: باید توجه بخش خصوصی و تولیدکنندگان را برای بهره‌مندی از این فرصت ظرفیت جلب کنیم که البته همکاری تجار در یک سال اخیر موجب افزایش 80 درصدی در صادرات و واردات اقلام موافقت‌نامه شده است.

سیدی با بیان اینکه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تسهیل در تعاملات و تبادلات را در پی دارد، خاطرنشان‌کرد: برگزاری نمایشگاه اختصاصی اوراسیا گام بلندی در جهت بهره‌مندی از ظرفیت بالای پنج بازار جهانی است.

خوشبختانه در دوران همه گیری ویــروس کرونا نیز مرزهای تجاری ما با روســیه باز بود و ما توانســتیم صادرات خود را که اغلب شــامل مرکبات، صیفی جات، صنایع سبک و خشــکبار بود، به این کشــور انجام دهیم اما به نظر می‌رسد جا دارد تا این تبادلات بیش از گذشــته مورد توجــه بازرگانان و دســتاندرکاران قرار گیرد.

طبیعتا غیر از کشــور مــا، امکان تبادلات تجاری برای کشــورهای دیگر نیز با این اتحادیه وجود دارد و در این شــرایط هر کشــوری که بتوانــد در قالب این اتحادیه، صادرات بیشــتری داشته باشد، سود بیشتری را خواهد برد و بر همین مبنا ما باید تالش کنیم تا برای رونق بیشــتر اقتصادی، صادرات خود را به کشــور روسیه که باتوجه به شرایط آب و هوایی و اقلیمــی، نیاز مبرمی به محصوالت کشــاورزی ما دارد، افزایــش دهیم. البته بــرای ایجاد یک ارتباط تجاری موفق لازم اســت بازرگانان ما آشنایی کامل با قوانین کشــور مقصد داشــته باشــند و به‌صورت شفاف عمل کنند.

درحال حاضر کشور ما در بحث صادرات به ویــژه صادرات محصولاتی مثل صیفی جات، با ضایعات زیادی مواجه است که باید به تدریج این موضوع را بهبود بخشــیم. در هر حال اوراسیا یک فرصت تجاری است و در شرایطی که ما از صادرات مطلوب نفتی محروم هســتیم و در عین حــال به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانیم صادرات مطلوبی به بسیاری از گزینه‌های تجاری خود در دنیا داشته باشــیم، این فرصت برای ما بســیار مغتنم خواهد بود و هر چه بتوانیم در این حوزه به شکل مطلوب‌تر عمل کنیم، رسیدن به هدف اقتصاد بدون نفت برای ما دست‌یافتنی تراست.