فضای نمایشگاهی

 

 

سالنهای اختصاص داده شده نمایشگاه اوراسیا به ترتیب زیر می باشند:

1: 44A-44B
2: 40A-40
3: 41A-41

[hfe_template id=’5764′]