نقش ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

نقش ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا- کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و حاشیه خلیج فارس

ایران به عنوان کشوری که همسایگی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جنوب و با کشورهای حاشیه خلیج فارس از شمال دارد. باتوجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود،می تواند نقش تاثیر گذاری در منطقه داشته باشد.

همچنین ایران کشوری سرشار از منابع غنی نفت و گاز است و به جهت قرار گرفتن در بهترین موقعیت حمل و نقلی، یعنی بین ۲ دریای خزر (کاسپین )و خلیج فارس و موقعیت حمل و نقل شرق به غرب(جاده نوین ابریشم)و خط کمربند چین(خط افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، چین و ایران)می تواند مسیر مناسبی برای انتقال کالاهای کشورهای عضو اوراسیا باشد.

بنابراین ایران میتواند پلی برای اتصال از طریق جاده ابریشم نوین به اروپا و آسیای مرکزی باشد.

ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا

- سازمان شانگهای میتواند در یک محیط امن تامین کننده امنیت انرژی برای «چین و هند» باشد چرا که ایران در کنار روسیه، قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان می تواند تامین انرژی مورد نیازاقتصادی منطقه را در برگیرد .

- ویژگی جغرافیایی- سیاسی ایران در حد فاصل منطقه آسیای مرکزی، خزر، خلیج فارس و غرب آسیا همواره زمینه بالقوه ای برای پیشبرد اهداف اقتصادی- منطقه ای در سیاست های خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است.

- از طرفی زیرساخت های حمل و نقل و بنادر و فرودگاه ها، ارتباط بین کشورهای منطقه را بدون مزاحمت نیروهای خارج از منطقه از اقیانوس آرام تا اقیانوس اطلس را در محور طولی و ارتباط کل منطقه را با جنوب (خلیج فارس و دریای عمان و اقیانوس هند)از طریق خاک ایران فراهم می سازد.

- کریدور شمال و جنوب بین «ایران و روسیه »، «ایران و هند» با گذر از دریای خزر، قلمرو ایران را به آب های آزاد فراهم میسازد و اروپا را به خلیج فارس و اقیانوس هند متصل میکند.

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

بنابراین نقش کریدور بودن ایران جهت انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان دومین قطب انرژی جهان، اهمیت حضور ایران در منطقه خلیج فارس را افزایش داده است.
لازم به ذکر است ایران در منطقه خلیج فارس و دریای عمان بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر ساحل مناسب عملیاتی و شمار زیادی جزایر استراتژیک در اختیار دارد و در شمال کشور با دومین منبع نفت و گاز جهان یعنی روسیه هم مرز است.

نقش ایران در ژئوپلیتیک خلیج فارس و اتصال آن به مناطق پیرامونی از جمله آسیای مرکزی، قفقاز، آسیای جنوبی و شمال آفریقا در حال افزایش است.

از این رو قرارگیری ایران در حاشیه شمالی خلیج فارس و در حاشیه جنوبی دریای خزر (کاسپین) به عامل بسیار موثری در تبیین استراتژی منطقه خلیج فارس و آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل کرده است .