پهنه وسیع جغرافیایی با بیش از 20میلیون کیلومتر مربع (14درصد جهان)و 190 میلیون نفر

14.5 %
اوراسیا
جهان

رتبه اول استخراج نفت جهان با سهم 14.5 درصدی

20.2%
اوراسیا
جهان

رتبه اول گاز جهان با سهم 20.2 درصدی

41%
اوراسیا
جهان

رتبه چهارم تولید انرژی جهان با سهم 41 درصدی

4.7%
اوراسیا
جهان

رتبه چهارم تولید آهن با سهم 4.7 درصدی

8%
اوراسیا
جهان

رتبه سوم طول خط آهن با سهم 8 درصدی

5%
اوراسیا
جهان

رتبه چهارم تولید آهن با سهم 4.7 درصدی

14.5%
اوراسیا
جهان

رتبه اول استخراج نفت جهان با سهم 14.5 درصدی

20.2%
اوراسیا
جهان

رتبه اول گاز جهان با سهم 20.2 درصدی

41%
اوراسیا
جهان

رتبه اول استخراج نفت جهان با سهم 14.5 درصدی

4,7%
اوراسیا
جهان

رتبه چهارم تولید آهن با سهم 4.7 درصدی

8%
اوراسیا
جهان

رتبه سوم طول خط آهن با سهم 8 درصدی

5%
اوراسیا
جهان

رتبه پنجم فولاد با سهم 5 درصدی

[hfe_template id=’5750′]