11.05.2023

مقدمه‌ای بر اهداف نمایشگاه اوراسیا

انگیزه اصلی کشورها در حرکت به سوی آزادسازی تجاری، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر و برتر در عرصه اقتصاد جهانی است